Komisijos, darbo grupės


Gimnazijos metodinė taryba:

 

Janina Pukelienė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja ekspertė

Dalia Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė

Emilija Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė  

Danguolė Jonikienė, geografijos mokyt. metodininkė  

Sigita Polienė, biologijos mokyt. metodininkė 

Nijoliė Norgilienė, technologijų mokyt. metodininkė 

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas 

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė

 

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Vaiko gerovės komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė