Commission Working Group


Gimnazijos metodinė taryba:

 

Aristolda Jasevičiūtė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Dalia Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė.

Virginia Liaudanskienė, anglų k. mokyt. metodininkė.

Emily Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė

2017 June 25, geografijos mokyt. metodininkė

Sigita Polienė, biologijos mokyt. metodininkė

Edited Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas

Lina Bardzilauskienė, IT mokyt. metodininkė, kuratorė

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Šventė

 

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Child Welfare Commission

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė