Commission Working Group


Gimnazijos metodinė taryba:

Janina Pukelienė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja ekspertė

Dalia Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė

Emily Asačiovienė, matematikos mokyt. metodininkė

2017 June 25, geografijos mokyt. metodininkė

Sigita Polienė, biologijos mokyt. metodininkė

Nijoliė Norgilienė, technologijų mokyt. metodininkė

Saulius Girulis, kūno kultūros mokyt. metodininkas

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Šventė

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Child Welfare Commission

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė