Lankomumo apskaitos tvarka


 
PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus
2013 m. vasario 1 d.,įsakymu Nr.V-35

Atmintinė mokiniams, jų tėvams (globėjams)

 

Informavimas apie neatvykimą į pamokas ir išėjimą iš pamokų. Praleistų pamokų teisinimas 

(parengta pagal priėmimo į mokyklą Sutartį/Gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą, 2008 m. lapkričio 24 d.dir. isak. Nr. V-161)

Mokiniui (tėvams/globėjams) privalu:

 • dėl pateisinamų priežasčių* neatvykus į mokyklą tą pačią dieną informuoti (telefonu, el. paštu ar žinute TAMO dienyne) klasės auklėtoją;
 • per 3 mokymosi dienas pristatyti praleistas pamokas pateisinančią pažymą**;
 • išėjimą (išvykimą) iš pamokos (-ų) dėl pateisinamų priežasčių suderinti su dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju (sveikatos priežiūros specialiste, socialine pedagoge);
 • planuojant mokytis praktinio vairavimo, pristatyti su vairavimo mokykla sudarytos sutarties kopiją.

*Pateisinamos priežastys:

 • liga;
 • tiksliniai iškvietimai į policijos komisariatą, teismą, kario prievolės administravimo tarnybą;
 • mokinio dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose, praktinio vairavimo mokymasis;
 • ypač nepalankios oro sąlygos (audra, liūtis, uraganas ir pan.);
 • autobuso, vežančio mokinius į mokyklą neatvykimas, vėlavimas;
 • ypač svarbios šeimos aplinkybės.

**Praleistas pamokas pateisinanti pažyma:

 • medicininė pažyma;
 • institucijų, organizacijų pažymos (policijos komisariato, teismo, muzikos, sporto, vairavimo mokyklos, MKC);
 • tėvų raštelis ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas dienas;
 • tėvų raštelis už praleistas pamokas dėl pateisinamų priežasčių.

Nesilaikant nustatytos informavimo apie neatvykimo į pamokas, išėjimo iš pamokų ir praleistų pamokų teisinimo tvarkos, praleistos pamokos laikomos praleistomis be priežasties – neteisintinomis (nepateisintomis).