Tėvų (globėjų) informavimo tvarka


 

         PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus
2013 m. vasario 1 d., įsakymu Nr.V-35

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

1. Mokymosi pasiekimai fiksuojami   klasių dienynuose arba tik elektroniniame dienyne.

2. Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. klasių auklėtojai pageidaujantiems mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parengia informaciją raštu (ar elektroniniu būdu) apie jo mokymosi ir lankomumo rezultatus.

3. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus, kviečiant tėvus į mokyklą, lankantis namuose.

4. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrėti gauti pasiekimų įvertinimai:

4.1. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu kreipiasi į dalyko mokytoją;

4.2. neišsprendus problemos, raštu kreipiasi į tą dalyką kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

5. Klasių auklėtojai dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus trimestro, pusmečio, metinius  įvertinimus informuoja  tėvus, gimnazijos pagalbos komandą koordinuojantį pavaduotoją.

6. Jeigu mokiniui gresia du ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų, apie tai klasės auklėtojas informuoja  tėvus, gimnazijos pagalbos komandą.

7. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui  du kartus per mokslo metus organizuoja Tėvų susirinkimus, kuriuose  tėvai turi galimybę susitikti su dalykų  mokytojais, vadovų komanda, auklėtoju, gimnazijos pagalbos komanda.

8. Klasių  auklėtojai ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja klasių tėvų susirinkimus,  į juos kviečia dalykų mokytojus.

9.  Pasibaigus trimestrui, pusmečiui (mokslo metams), klasės  auklėtojas tėvams pateikia pažangumo ir lankomumo rezultatus pažymių knygelėje, dirbant su elektroniniu dienynu – išsiunčia ataskaitas.