Parents (guardians) communication proceduresKitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
2013 m. vasario 1 d., įsakymu Nr.V-35

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

1. Mokymosi pasiekimai fiksuojami klasių dienynuose arba tik elektroniniame dienyne.

2. Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. klasių auklėtojai pageidaujantiems mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parengia informaciją raštu (ar elektroniniu būdu) apie jo mokymosi ir lankomumo rezultatus.

3. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus, kviečiant tėvus į mokyklą, lankantis namuose.

4. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrėti gauti pasiekimų įvertinimai:

4.1. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu kreipiasi į dalyko mokytoją;

4.2. neišsprendus problemos, raštu kreipiasi į tą dalyką kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

5. Klasių auklėtojai dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus trimestro, pusmečio, metinius įvertinimus informuoja tėvus, gimnazijos pagalbos komandą koordinuojantį pavaduotoją.

6. Jeigu mokiniui gresia du ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų, apie tai klasės auklėtojas informuoja tėvus, gimnazijos pagalbos komandą.

7. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui du kartus per mokslo metus organizuoja Tėvų susirinkimus, kuriuose tėvai turi galimybę susitikti su dalykų mokytojais, vadovų komanda, auklėtoju, gimnazijos pagalbos komanda.

8. Klasių auklėtojai ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja klasių tėvų susirinkimus, į juos kviečia dalykų mokytojus.

9. Pasibaigus trimestrui, pusmečiui (mokslo metams), klasės auklėtojas tėvams pateikia pažangumo ir lankomumo rezultatus pažymių knygelėje, dirbant su elektroniniu dienynu – išsiunčia ataskaitas.